0948 117 111 fluency@fluency.sk

FLUENCY s.r.o.

GDPR - Informačná povinnosť - Zmluvní partneri

Podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

1. Účelom tejto informačnej povinnosti je informovať dotknuté osoby o zákonom stanovených informáciách, ktoré je povinný prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe pri každom spracúvaní osobných údajov o tejto osobe.

2. Účelom tejto informačnej povinnosti, je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: FLUENCY s.r.o.
Sídlo: Krasovského 13, Bratislava 851 01, Slovenská republika
IČO: 47860413
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99902/B
Dotknutá osoba: Dotknutá osoba je osoba, ktorá využíva služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje, a ktorá s ním uzavrela zmluvu o dielo alebo iný typ zmluvy, resp. objednávku. O týchto dotknutých osobách prevádzkovateľ v informačných systémoch (v zmluvách o dielo, objednávkach) spracúva tieto osobné údaje:
 • Meno a priezvisko, titul
 • Adresa trvalého pobytu
 • Tel. číslo, email (účel kontaktovania)
 • Zoznam informačných systémov:
 • Zmluvy o dielo
 • Objednávky
 • Faktúry
 • Spisy
 • Odovzdávacie protokoly
 • Vyhotovené prekladateľské dokumenty
Vymedzenie právnych základov
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu na zákonnom podklade podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR , kedy spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, (poskytovanie objednaných služieb).
2) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (zákon č. 215/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky)
3) Podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa - zabezpečenie ochrany svojho majetku (prípadné poškodenie majetku)
Účely spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: - identifikácia zmluvnej strany (zákazníka) - poskytnutie objednanej služby
Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu:
Údaje sa ďalej poskytujú správnym orgánom ako súčasť vyhotovených diel. Ak tak osobitný zákon ustanovuje správny orgán tieto diela zverejňuje. Tohto zverejňovania si je dotknutá osoba vždy vedomá.
Doba uchovávania / kritérium jej určenia
Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v zmluvách resp. objednávkach bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.
Poučenie o právach Dotknutých osôb
Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto práva:
 • a. Právo na prístup
 • b. Právo na opravu
 • c. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 • d. Právo na obmedzenie spracúvania
 • e. Právo na prenosnosť
 • f. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • g. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 • h. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinnosti zo strany prevádzkovateľa
 • ch. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na účel vymedzený v tomto článku smernice si však môže dotknutá osoba uplatniť len tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe dochádza umožňujú.
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: Poskytovanie osobných údajov, ktoré slúžia na vymedzený účel je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Údaje sú nevyhnutné na poskytnutie služby. V prípade, že osobné údaje poskytnuté nebudú, nie je možné objednanú službu poskytnúť.
Informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na základe poskytnutých osobných údajov v zmluvách o dielo, objednávkach, alebo iných informačných systémoch nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ochrana osobných údajov

vytvorením objednávky našich služieb akceptujete nasledovné pravidlá ochrany osobných údajov

Osobné údaje uvedené v emaily za účelom objednávky prekladateľských služieb budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odoslaním emailu za účelom objednania prekladu dávam spoločnosti FLUENCY s.r.o., IČO 47860413, sídlo Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika ako prevádzkovateľovi tejto webovej lokality do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v emailovej správe s objednávkou prekladu a to na účely vytvárania databázy zákazníkov pre účely vybavenia prekladu, pre marketingové účely, vrátane zasielania informácií alebo ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na adresu BA kancelárie: FLUENCY s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava, alebo elektronickou formou oznámením na firemnú e-mailovú adresu: fluency@fluency.sk.

Cookies

používaním tohto webu akceptujete nasledovné pravidlá ukladania cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Obchodné podmienky

vytvorením objednávky našich služieb akceptujete nasledovné obchodné podmienky
Prevádzkovateľ internetovej stránky
Názov spoločnosti: FLUENCY s.r.o.
Ulica a číslo: Krasovského 13
Mesto a PSČ: Bratislava 851 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 47860413
DIČ: 2024124553
Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Preťo - konateľ FLUENCY s.r.o.
Kontakt: 0948 117 111
Pracovná doba: PON - PIA, 10.00 – 18.00
Obchodné podmienky
1) Prijatie a vybavenie objednávky
Objednávka kupujúceho je uzatvorená momentom odoslania údajov a textu na preklad (vo forme súborov doc, pdf, jpg a podobne) emailom zo strany kupujúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím objednávky v týchto prípadoch: služba sa už neposkytuje alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena predmetnej služby. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu objednávky nedôjde. Všetky objednávky prijaté prostredníctvom tejto webstránky sú záväzné.
2) Spôsob úhrady
Po Vašej záväznej objednávke prekladu obdržíte od nás emailom faktúru a to výhradne s formou peňažného prevodu prostredníctvom služby internet banking. Po uhradení predmetnej faktúry na firemný účet: SK8283300000002900632782 je potrebné zo strany objednávateľa poslať potvrdenie o úhrade na firemný email: fluency@fluency.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo neodovzdať objednaný preklad v prípade nenaplnenia vyššie uvedených podmienok v bode 2 týchto obchodných podmienok zo strany kupujúceho.
3) Storno objednávky
Ak urobí kupujúci storno objednávky pred jej realizáciou avšak maximálne do 1 (slovom:jedna) hodiny od záväznej objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno a email. Storno objednávky nie je možné vykonať po záväznej objednávke tzv. "super-rýchly preklad" z portfólia naších služieb.
Obchodné podmienky sú platné od 1. 8. 2014 do odvolania.
V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu objednávky.